Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lahden Tanssiopiston kannatusyhdistys ry ylläpitää Lahden Tanssiopisto nimistä taiteen perusopetuksen oppilaitosta osoite Saksalankatu 4-6, 15100 Lahti

www.lahdentanssiopisto.fi, info@lahdentanssiopisto.com

Rekisterin vastuuhenkilö

rehtori Pia Poutanen, pia.poutanen@gmail.com

Rekisterin yhteyshenkilöt

apulaisrehtori, hallintosihteeri, tuottaja

Rekisterin nimi

Lahden Tanssiopiston oppilashallintarekisteri

Keskeinen lainsäädäntö

EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohtalaki taiteen perusopetuksesta 633/1998

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Oppilashallintarekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen.

Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin, ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyvien toimenpiteiden hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot

  • oppilaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite
  • ala-ikäisten oppilaiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
  • henkilötunnukset oppilaalta ja huoltajalta
  • oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot
  • opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot
  • oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän toimintaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta.

Tietoja opintokokonaisuuksien suorittamisesta ja laskutukseen liittyvistä asioista saadaan oppilashallintarekisterin tietokannasta tähän rekisteriin kirjatuilta rehtorilta ja rekisterin yhteyshenkilöiltä. Opettajat antavat tietoja oppilasarviointiin liittyvissa asioissa.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman tai opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin.

Rekisterin suojauksen periaatteet ja henkilötietojen käsittelijät

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti.

 Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Palveluntarjoajat käsittevät henkilötietoja vain siinä määrin kuin ne osallistuvat rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tilastollisia tietoja luovutetaan anonyymisti muuna muassa Opetushallituksen, Opetus-ja kulttuuriministeriön ja valtakunnalisten taiteen perusopetusliittojen tilastollisiin vuosiraportteihin.

Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle     

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

  • Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin
  • Pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaasuostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti Rekisterinpitäjälle
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Lahti

Kauppakeskus Valo
Saksalankatu 4-6,
15100 LAHTI

Orimattila

Erkko-lukion liikuntasali
Koulutie 17,
16300 Orimattila

Ota yhteyttä

Toivomme ensisijaisesti yhteydenottoja sähköpostilla: info@lahdentanssiopisto.com Toimisto 050 300 2529
Rehtori 050 552 3959

Tiliyhteys

FI45 5612 1120 0110 66

Seuraa meitä

COPYRIGHT © 2019 LAHDEN TANSSIOPISTO

SIVUSTON TOTEUTUS: AMPERSAND DESIGN

Scroll to Top