Tanssilajit ja varusteet

Tanssilajit ja varusteet tunneille

Satutanssi ja Luovatanssi

Varhaisiän tunnit ovat 3-6 vuotiaille suunnattuja tanssiopintoja. Opetuksessa korostuu leikinomaisuus, tanssin ilo ja elämyksellisyys. Tanssitunneilla vahvistetaan motorisia tai-toja ja lapset tutustuvat jo varhaisessa vaiheessa tanssiin yhtenä itseilmaisun välineenä. Ryhmäopetuksessa opitaan sosiaalisia taitoja, sekä tutustutaan yhdessä innostavassa ilmapiirissä luovuuden ja mielikuvituksen rajattomiin mahdollisuuksiin.

Klassinen baletti

Klassinen baletti on yksi vanhimmista länsimaisen taidetanssin suuntauksista. Sen juuret ulottuvat aina 1400-luvulle asti ja se on kehittynyt eurooppalaisista hovi- ja kansantans-seista. Baletin estetiikka ja perinteet ovat säilyneet tanssinopetuksessa meidän päiviim-me saakka. Klassisen baletin tunneilla pääpaino on teknisessä ja ilmaisullisessa harjoitte-lussa ja tunneilla edetään järjestelmällisesti tanssin iloa korostaen.

Nykytanssi

Nykytanssi on tyylimuotona laaja-alainen ja sen alle mahtuu erilaisia suuntauksia. Nyky-tanssi ottaa vaikutteita niin muista tanssilajeista kuin taiteistakin. Tunnit perustuvat opet-tajakohtaisesti modernin tanssin eri tanssitekniikoihin. Harjoitteissa käytetään monipuoli-sesti tilan eri tasoja, syvennytään löytämään kehon kokonaisvaltaista hallintaa, painovoi-man energiaa liikkeessä hyödyntäen. Tunnit ovat monipuolisia, liikkuvia ja niillä kannuste-taan tutkimaan myös oman liikkeen tuottamista ja improvisaation mahdollisuuksia.

Jazz

Jazztanssin juuret yltävät afroamerikassa syntyneeseen tanssimuotoon, joka on tänä päivänä kehittynyt vahvasti eurooppalaiseen tyyliin. Tunneilla painottuu lajitekninen har-joittelu, joka on saanut vaikutteita Lester Hortonin luomasta tanssitekniikasta. Jazztans-sissa keskitytään kehon linjausten ja voimankäytön tasapainoon. Tunnit ovat nopeatem-poisia, fyysisiä ja notkeutta lisääviä.

Show

Showtanssi on monipuolinen esittävän taiteen laji, jossa voi yhdistyä mitkä tahansa tans-sin lajit ja tyylit. Opetuksessa perehdytäänkin eri tanssilajien tekniikoihin ja tunnit sisältä-vät myös koordinaatio- ja lihaskuntoharjoitteita. Tanssisarjoissa korostuu ilmaisullisuus - eri tyylit huomioon ottaen.

Commercial Jazz

Commercial jazz on katutanssilajeja ja jazztanssia sekoittava tunti. Tuntisarjoissa yhdistyy eri tanssityylien tekniikat. Vauhtia ylläpitää tämän hetken suosituimmat musiikkikappaleet. Tältä tunnilta ei asennetta ja vauhtia puutu.

Hiphop ja Girly Hiphop

Hiphop tunnilla harjoitellaan katutanssin tekniikoita, akrobaattisia temppuja, sekä erilaisia koreografioita. Opetuksessa tutustutaan katutanssin eri lajeihin, joihin kuuluu muun mu-assa house, vogue ja newstyle. Girly Hiphop tuntien tanssityyli on naisellista. Sarjoissa käytetään paljon eri nyansseja, vartalon koordinaatiota, liikkeen virtaa ja lattiatyöskente-lyä. Molemmilla tunneilla tärkeitä asioita ovat asenne ja musiikin tulkinta, tanssin iloa ja riemua unohtamatta.

Steppi

Stepin kultakausi sijoittui 1930–50-lukujen musikaalielokuvien loistoon, mutta laji on vii-meisten vuosien aikana kasvattanut jälleen suosiota. Tanssitekniikan ytimessä ovat liik-keen rentous ja ergonomia, joiden ansiosta steppikengistä kuultavat äänet ovat kirkkaita, rytmisesti tarkkoja ja nopeita. Rytmiikka ja yhteys musiikkiin ovatkin erityisen tärkeitä, nii-tä harjoitellaan erilaisten harjoitteiden kautta. Tällä tunnilla jokaisella harrastajalla on ti-laisuus vahvistaa musiikkisuhdettaan ja pitää hauskaa.

Musikaalitanssi

Tunneilla heittäydytään näyttämö- ja elokuvamusikaalien maailmaan. Koreografiat ovat uusia, aitoa Broadway-tunnelmaa etsien. Pääpaino tunneilla on ilmaisussa, tarinan ker-ronnassa ja tanssillisuudessa. Osallistuminen edellyttää aikaisempia tanssiopintoja. Mu-sikaalitunti on hyvä oheistunti kehittämään esiintyjyyttä ja monipuolista liikerepertuaaria.

Tanssin oheisharjoittelu

Tanssin oheisharjoittelu koostuu Progressing Ballet Technique (PBT) - treenistä sekä muista tanssitekniikkaa vahvistavista harjoitteista. PBT sisältää pääosin jumppapalloilla ja kuminauhoilla tehtäviä, kehoa vahvistavia harjoitteita. Tunneilla vahvistetaan keskus-tan tukea, jalkojen aukikiertoa ja selän lihaksistoa. Tunneille ovat tervetulleita kaikki yli 11- vuotiaat tanssin harrastajat.

Jumps & Turns

Jumps & Turns- tunnilla pääpaino on eri tanssilajeista tuttujen piruettien ja hyppyjen har-joittelemisessa. Lisäksi keskitytään lihaskunto, koordinaatio, liikkuvuus ja ponnistusvoi-maa lisääviin harjoitteisiin. Tunnille ovat tervetulleita yli 12 vuotiaat tanssin harrastajat, osallistuminen edellyttää aikaisempia tanssiopintoja.

Joogaa tanssijoille

Tunnilla lähestytään joogaa tanssiharrastajan näkökulmasta. Harjoituksissa keskitytään jooga-asanoiden puhtaisiin linjauksiin ja notkeuden lisäämiseen. Tunti antaa hyvät valmiudet myös pidemmälle joogan filosofiselle harjoittamiselle. Tunnin taso on avoin kaikille. Tunti on täydellinen valinta hektisen viikon päätteeksi.

Sirkus ja Akrobatia

Sirkuksen tunneilla tutustutaan akrobatian perusteisiin, erilaisiin sirkuslajeihin ja välinei-siin ja vahvistetaan ilmaisua. Tärkeässä roolissa ovat fyysisten taitojen kehittäminen sir-kuksen eri osa-alueilla. Myöhemmissä opinnoissa oppilaalla on mahdollisuus syventyä omaan lajiin. Lajeina ovat akrobatia, käsilläseisonta, tasapainoilu, ilma-akrobatia ja jong-leeraus. Akrobatiatunneilla vahvistetaan perustekniikkaa ja harjoitellaan vaativampia liik-keitä. Tunneilla tehdään lajia tukevia koordinaatio-, lihaskunto- ja venyvyysharjoitteita. Akrobatiatunti tukee tanssia ja lisää kehonhallintaa.