Opetuksen eteneminen

TAITEEN PERUSOPETUS LAHDEN TANSSIOPISTOSSA

Varhaisiän opinnot 3–6 v.

Oppilas luo varhaisiän opinnoissa pohjan myöhempää tanssin opiskelua varten. Ensi
vaiheessa vahvistetaan perusliikuntataitoja, kehon tuntemusta ja motoriikan hallintaa.
Tärkeää on saada työskennellä kannustavassa ilmapiirissä, jolloin oppii toimimaan myös
osana ryhmää. Jokaisella oppitunnilla on luova osuus, jossa saa liikkeen keinoin ilmaista
itseään.

Perusopinnot 7–14 v.

Perusopintojen aikana harjoitellaan pitkäjänteisesti ja perehdytään valittujen tanssilajien
peruselementteihin, tanssi sanastoon ja lajien ominaispiirteisiin sekä erilaisiin tyyleihin.
Oppilas saa valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn avoimessa ja kannustavassa
vuorovaikutuksessa opettajan ja ryhmän kanssa. Tanssin perusopintojen aikana ilmaisu
kehittyy ja monipuolinen esiintymistoiminta vahvistaa myös osaamista.

Syventävät opinnot 12–18 v.

Syventävissä opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa moni puolisesti vaikeusasteen
lisääntyessä. Tekniikka ja ilmaisu muodos tavat toimivan kokonaisuuden. Oppilas oppii
tutkimaan ja reflektoi maan oppimaansa sekä keskustelemaan siitä opettajan ja ryhmän
kanssa. Tanssitekniikka ja ilmaisu syvenevät esiintymistoiminnan myötä ja oppilas on
aktiivinen osa ryhmää. Syventäviin opintoihin kuuluu myös oppilaan oma koreografinen
työskentely.

OPINTOJEN LAAJUUDET

Laaja oppimäärä

Laajassa oppimäärässä voi pääaineekseen valita nykytanssin tai klassisen baletin. Perusopintojen ensimmäiset vuodet oppilaat osallistuvat opetukseen kerran viikossa, mutta halutessaan voi rinnalle ottaa toisen viikkotunnin. Laajaan oppimäärään siirrytään nykytanssin ja klassisen baletin kolmannelta luokalta. Pääaineen opetukseen osallistutaan kaksi kertaa viikossa. Oppilaat voivat jo perusopintojen aikana valita sivuaineen, mutta sivuaine on vapaaehtoinen. Jos pääaine on klassinen baletti, on sivuaine nykytanssi ja päinvastoin. Sivuaineeksi voi myös valita show`n tai sirkuksen. Tanssin perusopintojen suorittaminen kestää noin viisi vuotta ja perusopinnot suoritettuaan oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen.

Syventäviin opintoihin siirrytään klassisen baletin ja nykytanssin kuudennelta luokalta. Syventävien opintojen kesto on noin kolme vuotta. Syventäviin opintoihin kuuluu sivuaine ja täydentäviä aineita. Syventävien opintojen aikana tuntimäärä kasvaa 3-5 tuntiin viikossa. Tanssin laajan oppimäärän arviointia toteutetaan oppilaitoksen oman arviointisuunnitelman pohjalta. Syventävien opintojen aikana oppilas tekee päättötyön, joka on oppilaan oma soolo, duetto tai ryhmäkoreografia. Syventävien opintojen päätteeksi oppilas saa päättötodistuksen, joka on samalla myös taiteen perusopetuksen tanssin laajan oppimäärän päättötodistus.

Yleinen oppimäärä

Yleinen oppimäärä koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta. Oppiaineeksi voi valita haluamansa aineen koulun oppiaine- tai työpajatarjonnasta. Yksi opintokokonaisuus koostuu yhden lukuvuoden opinnoista, mikäli oppilas osallistuu opetukseen yhden kerran viikossa. Kerättyään kymmenen opintokokonaisuutta on oppilas suorittanut taiteen perusopetuksen tanssin yleisen oppimäärän ja saa siitä pyydettäessä todistuksen.

Aikuisosasto

Aikuisosasto on tarkoitettu lähinnä yli 16-vuotiaille harrastajille. Aikuisryhmiin ei tarvita aiempia opintoja, mutta tasoja löytyy myös enemmän tanssia harrastaneille. Aikuisilla on myös mahdollisuus valita itse opintojensa laajuus.

Esiintymistoiminta

Lahden Tanssiopiston oppilaat esiintyvät säännöllisesti lukuvuoden aikana järjestettävissä tanssikonserteissa ja katselmuksissa. Jokainen ryhmä esiintyy vähintään kerran lukuvuodessa. Produktiotoimintaa toteutetaan yhteistyössä muiden taidetoimijoiden kanssa.