Koulutussäännöt

1 § Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Lahden Tanssiopiston oppilaaksi tehdään sähköisesti Tanssiopiston ilmoittautumissivuilla (www.lahdentanssiopisto.fi/ilmoittautuminen). Ilmoittautuminen on sitova ja voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan. Kevätlukukaudelle ei tarvitse ilmoittautua uudelleen. Ryhmät täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tanssiopistolla on oikeus tunti- ja opettajamuutoksiin.

2 § Oppilasmaksut

Oppilasmaksu tulee suorittaa eräpäivään mennessä. Maksut veloitetaan lukukausittain. Maksumuistutuksista opisto perii laskutuslisän. Lukukausimaksun voi maksaa kulttuuri- tai liikuntaseteleillä. Mikäli oppilasmaksua ei ole suoritettu, on Lahden Tanssiopistolla oikeus evätä oppilaan osallistuminen opetukseen. Yksittäistunti suoritetaan kertamaksuna opettajalle käteisenä ennen tunnin alkamista. Katselmus- ja kilpailumatkat ovat omakustanteisia.

3 § Vapaaoppilaspaikat

Lahden Tanssiopiston puolivapaaoppilaspaikkaa voi anoa lukukauden ensimmäisen kuukauden aikana vapaamuotoisella hakemuksella. Lahden Tanssiopiston hallitus myöntää tarvittaessa enintään neljä (4) puolivapaaoppilaspaikkaa yhdeksi lukukaudeksi kerrallaan. Puolivapaaoppilaspaikat myönnetään taloudellisin perustein.

4 § Poissaolot

Poissaoloista ei suoriteta maksuhyvitystä. Oppilaalla on oikeus korvata poissaolotunti osallistumalla muulle vastaavalle tunnille opettajan suositusten mukaan. Poissaolotunnin korvausoikeus on voimassa samana lukukautena kuin poissaolo on ollut.  Poikkeuksista ilmoitetaan erikseen.

5 § Todistus opinnoista

Oppilas saa pyydettäessä todistuksen suoritetuista opinnoista. Toimitusaika on yksi viikko. Tanssin perusopetuksen laajan oppimäärän perusopintojen ja syventävien opintojen päättötodistukset annetaan erikseen lukuvuoden lopussa.

6 § Lopettaminen

Ilmoitus lopettamisesta tehdään kirjallisesti toimistoon. Oppilaan tulee peruuttaa osallistumisensa lukukauden opetukseen viimeistään kolme (3) viikkoa lukukauden alkamisen jälkeen. Oppilas on velvollinen suorittamaan yksittäistuntimaksut tunneista, joille hän on osallistunut. Kesken lukukauden lopettaneen oppilaan lukukausimaksua ei palauteta.

7 § Tiedottaminen

Lahden Tanssiopiston toiminnasta tiedotetaan verkkosivuilla, oppilashallintajärjestelmässä, sosiaalisessa mediassa, opiston ilmoitustaululla ja oppilaille jaettavilla tiedotteilla.

8 § Unohdetut tavarat

Lahden Tanssiopisto ei vastaa pukuhuoneisiin yms. tiloihin jätetyistä tavaroista.

9 § Kuvien käyttö

Lahden Tanssiopistossa kuvataan oppilaiden työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat mm. esitykset, katselmukset, retket ja tuntityöskentely. Lahden Tanssiopistolla on oikeus käyttää kuvamateriaalia markkinoinnissa, verkkosivuilla ja opetustarkoituksessa. Oppilaiden nimiä ei julkaista. Kuvassa oppilas esitetään aina myönteisessä valossa. Jos oppilaat kuvaavat, niin on kohteliasta kysyä lupa kaikilta videolla näkyviltä oppilailta ja opettajalta. Kuvaaminen ei saa häiritä tunnin kulkua. ”Avointen Ovien”-iltoina vanhemmat voivat ottaa valokuvia omasta lapsestaan, mutta videointi on kielletty.

10 § Vakuutus

Lahden Tanssiopistolla on voimassa oleva vastuuvakuutus, joka ei korvaa liukastumisia, venähdyksiä, revähdyksiä jne. Suosittelemme oppilaille omaa henkilökohtaista tapaturmavakuutusta.

 

 

Oppilashallintarekisterin tietosuojaseloste 

 

Rekisterinpitäjä Lahden Tanssiopiston kannatusyhdistys ry ylläpitää Lahden Tanssiopisto nimistä taiteen perusopetuksen oppilaitosta osoite Saksalankatu 4-6, 15100 Lahti

www.lahdentanssiopisto.fi, info@lahdentanssiopisto.com

Rekisterin vastuuhenkilö rehtori Pia Poutanen, pia.poutanen@gmail.com
Rekisterin yhteyshenkilöt apulaisrehtori, hallintosihteeri, tuottaja

 

Rekisterin nimi Lahden Tanssiopiston oppilashallintarekisteri
Keskeinen lainsäädäntö EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, 6 artikla 1 b-kohta

laki taiteen perusopetuksesta 633/1998

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste Oppilashallintarekisterin käyttötarkoitus on oppilassuhteen hoitaminen.

Henkilötietoja käsitellään opintojen suorittamisen rekisteröintiin, tiedotukseen, laskutukseen, tapahtumiin, ilmoittautumiseen, yhteydenpitoon, raportointiin ja muihin oppilasasiointiin liittyvien toimenpiteiden hoitamiseen.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Tietojen käsittelyn perusteena on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena. Alle 18-vuotiaiden oppilaiden osalta sopimuksen tekee huoltaja.
Rekisterin tietosisältö

 

Rekisterin tietosisällön muodostavat rekisteröidyn ja/tai hänen huoltajansa yhteystiedot

 

·         oppilaan osoite, puhelinnumero ja sähköpostisoite

·         ala-ikäisten oppilaiden osalta myös huoltajan nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite

·         henkilötunnukset oppilaalta ja huoltajalta

·         oppilashistoria ja oppilasarviointitiedot

·         opetuksen ja tapahtumien kannalta tarpeelliset tiedot

·         oppilasmaksutiedot ja maksusuoritukset

 

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät ilmoittautumiseen, rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä sitoutua rekisterinpitäjän toimintaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään tai alle 18-vuotiaan osalta huoltajalta.

Tietoja opintokokonaisuuksien suorittamisesta ja laskutukseen liittyvistä asioista saadaan oppilashallintarekisterin tietokannasta tähän rekisteriin kirjatuilta rehtorilta ja rekisterin yhteyshenkilöiltä. Opettajat antavat tietoja oppilasarviointiin liittyvissa asioissa.

Henkilötietojen säilytysaika

 

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta rekisteröidyn tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman tai opintoihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseksi. Säilytysajat vaihtelevat tietoryhmittäin.
Rekisterin suojauksen periaatteet ja

henkilötietojen käsittelijät

 

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja. Muulle henkilökunnalle tietoja luovutetaan rajoitetusti.

 

Rekisteristä saatuja henkilötietoja säilytetään huolellisesti ja henkilötietojen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Palveluntarjoajat käsittevät henkilötietoja vain siinä määrin kuin ne osallistuvat rekisterinpitäjän palvelujen toteuttamiseen. Rekisterinpitäjä velvoittaa palveluntarjoajia huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojen suojaamiseksi.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

 

Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella tai voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tilastollisia tietoja luovutetaan anonyymisti muuna muassa Opetushallituksen, Opetus-ja kulttuuriministeriön ja valtakunnalisten taiteen perusopetusliittojen tilastollisiin vuosiraportteihin.
Tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

 

 

 

 

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 

• Tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

• Pyytää tietyissä tilanteissa häntä koskevien henkilötietojen poistamista, siirtämistä tai käsittelyn rajoittamista

• Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa

suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Peruutus tehdään kirjallisesti Rekisterinpitäjälle

•Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.